Kategorijos

Santarvė

Santarvė – kultūros ir literatūros žurnalas, leistas 1953–1958 metais Londone (Anglija). Išėjo 42 numeriai. Redagavo Fabijonas Neveravičius. Originalios kūrybos spausdinta nedaug. Beveik kiekviename numeryje buvo dedami straipsniai pasaulinės ir lietuvių literatūros temomis ar knygų recenzijos.

Santara

Santara – kultūros žurnalas Lietuvai ir išeivijai, nuo 1989 m. ėjęs Kaune, vėliau Vilniuje. Leidžiamas 4-6 kartus per metus. Rašo įvairiais visuomenės, kultūros, politikos klausimais, spausdina užsienio autorių rašinius.

Rubinaitis

Rubinaitis – žurnalas apie vaikų literatūrą ir knygas, einantis nuo 1994 m. Vilniuje. Leidžia Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius. 1995–1999 metais „Rubinaitis“ buvo leidžiamas dukart per metus, nuo 2000 m. leidžiamas keturis kartus per metus. Skiriamas mokytojams, bibliotekininkams, vaikų literatūros tyrinėtojams, leidėjams ir tėvams, studentams, publikuojami vaikų literatūros teorijos, istorijos ir kritikos straipsniai, supažindinama su lietuvių ir užsienio rašytojų, dailininkų iliustruotojų kūryba, recenzuojamos naujausios knygos, spausdinami pokalbiai su žymiais literatūros ir meno žmonėmis, pateikiama daug informacinės ir bibliografinės medžiagos.

Rinktinė

Rinktinė – tai antologinis leidinys, ėjęs 1958–1963 metais Anglijoje. Leido „Nidos“ knygų klubas, išėjo 14 numerių. Leidinyje siekta telkti vertingiausias lietuvių spaudoje pasirodžiusias publikacijas.

Raštai

Raštai – literatūros ir meno mėnesinis žurnalas, ėjęs 1940 m. lapkričio – 1941 m. gegužės mėn., Kaune. Išėjo 7 numeriai. Redagavo Petras Cvirka. Išspausdino kūrinių, kuriuos parašė lietuvių ir kitų tautų rašytojų rašytojai.

Prošvaistė

Prošvaistė – literatūros almanachas, ėjęs 1937-1940 m. Kaune. Leido Spaudos fondas. Išėjo 4 knygos. Spausdinti grožinės literatūros kūriniai, kritikos straipsniai, recenzijos.

Proskyna

Proskyna – kultūros almanachas (žurnalas) jaunuomenei, leistas nuo 1989 m. Vilniuje. Ėjo 6 kartus per metus, nuo 1995 m. – metinis leidinys. Skelbė kultūrologinio pobūdžio informaciją, publicistiką, grožinės literatūros kūrinius ir vertimus.

Priekalas

Priekalas – literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinis darbinikų žurnalas, ėjęs 1931 m. kovo – 1938 m. vasario mėn. Maskvoje. Leido LKP CK. Skirtas TSRS gyvenantiems lietuviams, nelegaliai platintas ir Lietuvoje. Išėjo 80 numerių. Spausdino grožinės literatūros kūrinius, literatūros kritikos, marksizmo teorijos straipsnius, rašė apie revoliucinį judėjimą.

Pragiedruliai

Pragiedruliai – Lietuvių draugijos Švedijoje mėnesinis kultūros žurnalas, ėjęs 1946-1949 m. Stokholme. Pavadinimas parinktas pagal Vaižganto „Pragiedrulius“. Redagavo redakcinė kolegija. 1949 m. ėjo kas tris mėnesius. Išėjo 29 numeriai.

Pradalgiai

Pradalgiai – laikraščio Santara literatūros ir meno priedas, išleistas 1917 V Petrograde. Redaktorius Stasys Šilingas.

Pradalgės

Pradalgės – iliustruotas trimėnesinis poezijos laikraštis, leistas 1934-1935 m. Kaune. Leido ir redagavo Bernardas Brazdžionis. Išėjo 4 numeriai. Spausdino poeziją kritikos straipsnius, recenzijas, apžvalgas.

Pradalgė

Pradalgė – literatūros metraštis, ėjęs 1964-1980 m. Londone. Išėjo 10 knygų. Redaktorius Kazys Barėnas. Metraštis sutelkė daugelį egzodo rašytojų. Turėjo poezijos, prozos, dramaturgijos, memuaristikos ir kritikos bei istoriografijos skyrius.

Pradai ir žygiai

Pradai ir žygiai – literatūros, meno kritikos žurnalas, leistas 1926-1927 m. Kaune. Leido ir redagavo Faustas Kirša. Ėjo kartą per mėnesį, nuo 1927 m. – kartą per ketvirtį. Išėjo 12 numerių. Svarstė kultūros, meno, literatūros problemas, spausdino lietuvių rašytojų kūrybos studijas, grožinės literatūros kūrinius.

Pjūvis

Pjūvis – literatūros žurnalas, leistas 1929–1930 metais Kaune. Pasirodė 3 numeriai. Redaktorius ir leidėjas Petras Juodelis. Pjūvyje buvo formuluojama literatūros raidos estetinė perspektyva, literatūros istorijoje įvardyta kaip 3–4-ojo dešimtmečio neoromantizmo vėlyvoji banga.

Pergalė

Pergalė – Lietuvos rašytojų sąjungos mėnesinis literatūros, meno, kritikos ir publicistikos žurnalas, leistas 1942-1990 m. Ėjo Balachnoje (Nižnij Novgorodo sritis) kaip Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos laikraščio „Tėvynė šaukia“ literatūrinis priedas; išėjo 2 numeriai. 1943-1944 m. – LTSR rašytojų sąjungos almanachas; išėjo 2 knygos. Nuo 1945 m. buvo leidžiamas Vilniuje. Nuo 1991 m. vietoje „Pergalės“ leidžiamas žurnalas „Metai“. Skelbė grožinės literatūros kūrinius, literatūros, dailės, muzikos, teatro kritikos, publicistikos straipsnius, spausdino dailės kūrinių reprodukcijas, kultūrinio gyvenimo kroniką.