Kategorijos

Pėdsakai

Pėdsakai – kultūros, literatūros ir visuomenės žurnalas, leistas 1946–1947 metais Fuldoje (Vokietija). Redagavo Stasius Būdavas. Išėjo 3 numeriai.

Nemunas

Nemunas – kultūros ir meno žurnalas, ėjęs 1967–2004 m., nuo 2004 m. savaitraštis, leidžiamas Kaune.

Leidžiamas nuo 1967 m. balandžio mėn., steigėjai buvo Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos komjaunimo Centro komitetas. Tačiau tai netrukdė leisti netradicinį turiniu, neideologizuotą žurnalą, kurio ir dydis buvo netradicinis – kvadratinis. Nuo 2004 m. balandžio 15 d. Kauno kultūros ir meno savaitraštis.

Naujoji Romuva

Naujoji Romuva – iliustruotas savaitinis kultūros, literatūros, meno žurnalas, leistas 1931-1940 m. Kaune, 1940 m. Vilniuje ir mėnesinis iliustruotas kultūros gyvenimo žurnalas, einantis nuo 1994 m. liepos 7 d. Vilniuje kaip atgaivintas 1931-1940 m. leistas to paties pavadinimo leidinys.

Naujoji Aušra

Naujoji Aušra – Amerikos lietuvių kultūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 1947–1949 metais Čikagoje. Redagavo Anatolijus Kairys. Žurnalas siekė išsaugoti senosios ir naujosios lietuvių emigracijos kultūrinių, visuomeninių ryšių vienumą. Jame buvo spausdinama tiek lietuviškoji kūryba, tiek publikacijos, skirtos visuotinei literatūrai, menui.

Naujasis židinys-Aidai

Naujasis židinys-Aidai – mėnesinis religijos ir kultūros žurnalas, einantis nuo 1991 m. sausio mėn. Vilniuje. Įsteigė Lietuvos vyskupų konferencija pavadinimu „Naujasis židinys“, žurnalas turėjo tęsti ikikarinio „Židinio“ tradiciją. 1991 m. pabaigoje prie „Naujojo židinio“ prisijungė 1949-1991 m. JAV leistas žurnalas „Aidai“, ir toliau eina kaip jungtinis žurnalas „Naujasis židinys-Aidai“. Rašo bažnyčios gyvenimo ir religijos bei kultūros temomis.

MUBA

MUBA (Mūsų Baro Apžvalga) – literatūros ir meno žurnalas, leistas 1928 m. Paryžiuje. Ėjo lietuvių ir prancūzų kalba. Redaktorius Juozas Tysliava. Išėjo 3 numeriai.

Mintis

Mintis – Lietuvos visuomenės, politikos ir literatūros žurnalas, socialdemokratų krypties, ėjęs 1939–1940 m. Kaune. Leido ir redagavo Ona Leonaitė Kairienė. Išėjo 16 numerių.

Miestelėnai

Miestelėnai – kultūros ir literatūros almanachas. Išėjo 3 knygos (1991, 1995, 1999). Redaktorius sudarytojas Eugenijus Ališanka. Leidinio centre – miesto kultūros, XX a. pab. civilizacijos, postmodernizmo problemos, sprendžiamos pasitelkus esė, prozos ir poezijos kūrinius.

Metmenys

Metmenys – JAV lietuvių literatūros, meno, sociologijos ir politikos (kūrybos ir analizės) žurnalas, einantis nuo 1959 m. Čikagoje.

Įsteigė Santaros-Šviesos federacija. Per metus išeina 2 (dažniausiai 192 p.) numeriai. Spausdina straipsnius istorijos, literatūros, politikos, sociologijos, kultūros, visuomenės gyvenimo klausimais, grožinės literatūros kūrinius, jaunųjų lietuvių dailininkų darbus.

Metai

Metai – Lietuvos mėnesinis literatūros ir kultūros žurnalas, einantis nuo 1991 m. Vilniuje.

Leidžiamas vietoje žurnalo „Pergalė“. Leidžia Lietuvos rašytojų sąjunga. Žurnalas spausdina originalią ir verstinę literatūrą, eseistiką, literatūros mokslo ir kritikos straipsnius, recenzijas, publicistiką. Skelbia debiutuojančių autorių kūrybą, tremties ir rezistencijos atsiminimus, literatūrinį palikimą.

Margutis

Margutis – JAV lietuvių žurnalas, ėjęs 1928-1965 m. Čikagoje. Buvo leidžiamas kas mėnesį, 1932-1947 m. – kas 2 savaites. Iki 1941 m. buvo muzikos, tautosakos, humoro, 1941-1961 m. – visuomenės, kultūros ir politikos, 1961-1965 m. – kultūros žurnalas.

Literatūrinė Lietuva

Literatūrinė Lietuva (Литва литературная) – LRS žurnalas, nuo 1978 leistas rusų kalba Vilniuje. Iki 1987 ėjo kas du, vėliau kas mėnesį. Nuo 1989 eina pavadinimu Вильнюс (Vilnius). Spausdino lietuvių literatūros vertimus, originalią Lietuvoje gyvenančių ir rusų kalba rašančių autorių kūrybą, literatūrinį palikimą, straipsnius kultūros, visuomenės gyvenimo, lietuvių–rusų kultūrinių ryšių temomis, rusų kultūrinės veiklos Lietuvoje apžvalgas.

Lituanistica

Lituanistica – humanitarinių mokslų žurnalas. Eina nuo 1990 kas ketvirtis Vilniuje. Leidžia Lietuvos MA. Skelbia lietuvių tautos dvasinės ir materialinės kultūros tyrinėjimus. Turi istorijos, archeologijos, kalbos, literatūros, tautosakos, etnologijos rubrikas.

Literatūros naujienos

Literatūros naujienos – lietuvių rašytojų laikraštis literatūros, meno ir kultūros reikalams, 1934–1938 m. ėjęs Kaune.

Laikraštis buvo leidžiamas kas dvi savaitės, nuo 1937 m. – kas mėnesį. Laikraštis nesitapatino su jokia politine srove ar vienos krypties estetika. Kai kurie laikraščio numeriai buvo siejami tematiškai – skiriami latvių, estų, rusų bei kai kurių kitų tautų literatūroms ir kultūroms. Išėjo 68 numeriai.

Literatūros lankai

Literatūros lankai – Amerikos lietuvių literatūros žurnalas, nereguliariai ėjęs 1952-1959 m. Buenos Airėse (Argentina). Žurnalas buvo rengiamas Baltimorėje (JAV) ir Buenos Airėse. Išėjo 8 numeriai. Išspausdinta recenzijų apie beveik visas to meto išeivių literatūros knygas.