Kategorijos

Balys Sruoga

Balys Sruoga (1896 m. vasario 2 d. Baibokuose, Vabalninko valsčius – 1947 m. spalio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas.

Biografija

Gimė turtingų ūkininkų šeimoje. Brolis Adolfas Sruoga. Nuo 1903 m. spalio mėn. mokėsi Vabalninko parapinėje mokykloje, 1906–1914 m. – Panevėžio realinėje gimnazijoje. Priklausė kairiųjų moksleivių draugijai – aušrininkams, tapo jų lyderiu.

1912 m. savo kūrinius pradėjo spausdinti „Aušrinėje“, „Rygos naujienose“, „Lietuvos žiniose“, „Naujam Take“, Amerikos lietuvių spaudoje, literatūros žurnale „Vaivorykštė“.

1914 m. įstojo į Petrogrado miškų institutą. 1915 m. perėjo į Petrogrado imperatoriškojo universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1916 m. perėjo į Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultetą studijuoti literatūros. 1918 m. dėl suirutės ir bado po bolševikų Spalio perversmo nebaigęs studijų grįžo į Lietuvą.

1918–1919 m. dirbo mokytoju Vilniuje. 1919 m. gresiant lenkų okupacijai, pėsčiomis iš Vilniaus pasiekė Kauną. Dirbo spaudos biure, 1920–1923 m. dienraščio „Lietuva“ redaktorius. Laikraščiams rašė kandžius straipsnius, pasirašinėjo skirtingais slapyvardžiais – Sirakūzinas, Markizas Tigrui Nėrkonori, Padegėlis Kasmatė. Prisidengęs jais, polemizavo pats su savimi: gyrė, kritikavo, šaipėsi.

1921 m. gavęs pašalpą studijoms išvyko tęsti mokslų į Vokietiją, Miuncheno universitetą. Studijavo slavistiką, teatro ir meno istorijas. 1924 m. apgynęs diplominį darbą apie lietuvių ir slavų liaudies dainų ryšius, gavo filosofijos daktaro laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą, 1924 m. kovo 22 d. Viekšniuose vedė istorikę Vandą Daugirdaitę. Kelis mėnesius gyveno Klaipėdoje, dirbo „Klaipėdos žinių“ redakcijoje. 1924 m. rudenį persikėlė į Kauną. 1924–1940 m. dirbo Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. VDU) Humanitarinių mokslų fakultete. Dėstė rusų literatūrą, pasaulinio teatro istoriją, vadovavo slavistikos ir teatro seminarams, įsteigė akademinę dramos studiją. Greta universitetinio darbo skelbė spaudoje daug literatūros ir teatro kritikos straipsnių. 1929 m. vienas Lietuvių draugijos SSRS tautų kultūrai pažinti steigėjų. 1932 m. suteiktas ekstraordinarinio profesoriaus laipsnis.

Nuo 1930 m. pasireiškė kaip dramų kūrėjas. Tais metais paskelbus dramos konkursą Vytauto Didžiojo 500-ųjų metinių proga (prizas 10 tūkst. litų), parašė dramą „Milžino paunksmė“ ir, būdamas tikras, kad laimės prizą, nusipirko automobilį. Premijos jis negavo, todėl po to ilgai mokėjo skolas už mašiną.

1939 m. VDU Humanitarinių mokslų fakultetą perkėlus į Vilnių, tęsė universitetinį darbą, buvo paskirtas naujai įsikūrusios teatrologijos katedros vedėju. Nuo 1940 m. gyveno Vilniuje. Per 15 darbo metų paskelbė 14 grožinės ir mokslinės literatūros knygų.

1941 m., spaudžiamas okupacinės valdžios, parašė prosovietinę kantatą, dramą „Apyaušrio dalia“. Jau pirmosiomis karo dienomis buvo kaltinamas už 1940–1941 m. parodytą palankumą sovietų valdžiai, siūlyta net sušaudyti. 1943 m. kovo 16 d. jis, kaip įkaitas, vokiečių suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą prie Gdansko. Pradėjęs dirbti lagerio raštinėje (nes mokėjo daug kalbų), klastojo įsakymus ir taip gelbėjo draugus nuo bausmių, dujų kameros. 1945 m. jį išlaisvino sovietinė armija, gegužės 13 d. buvo parskraidintas į Lietuvą. Čia jis dėstė Vilniaus universitete.

Įspūdžiai koncentracijos stovykloje įkvėpė parašyti smarkiai nuo ankstesnių kūrinių besiskiriantį, ištisai juodojo humoro persmelktą atsiminimų knygą „Dievų miškas“. Ji sukurta 1945 m., per tris mėnesius, besigydant Birštono sanatorijoje. Knyga išleista tik 1957 m. Palaidotas Rasų kapinėse.

Bibliografija

Deivė iš ežero: Svanetų žemės legenda. – Vilnius, 1919 m.
Saulė ir smiltys: aidijos, giesmės, poemos. – 1920 m.
Dievų takais. – Klaipėda; Tilžė: Rytas, 1923 m.
Dainų poetikos etiudai. – Kaunas: Humanitarinių mokslų fakultetas, 1927 m.
Kipras Petrauskas. – Kaunas, 1929 m.
Lietuvių teatras Peterburge: lietuvių teatro istorijos medžiaga. – Kaunas: Humanitarinių mokslų fakultetas, 1930 m.
Šarūnas valstybės teatre. – Kaunas: Tulpė, 1930 m.
Rusų literatūros istorija. 2 tomai. – Kaunas: Humanitarinių mokslų fakultetas, 1931-1932 m.
Baisioji naktis: drama. – Kaunas: Sakalas, 1935 m.
Radvila Perkūnas: muzikinė pjesė. – Kaunas, 1935 m.
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus: kaip Jonis Mažrimukas 1812 metais iš Viekšnių Kaunan nusikraustė ir Napoleoną regėjo – ir kas iš to išėjo. – Kaunas, 1937 m., kitas leidimas 1955 m.
Aitvaras teisėjas: pjesė. – Panevėžys, 1938 m., kitas leidimas 1935 m.
Apyaušrio dalia: pjesė. – Rankraštis, 1941 m., kitas leidimas 1945 m.
Kazimieras Sapiega: istoriška kronika. – Chicago: Terra, 1944 m., kitas leidimas – 1947 m.
Lietuvių liaudies dainų rinktinė. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949 m.
Dievų miškas: atsiminimai. – Kaunas: Šviesa, 1989 m., kiti leidimai: 1957, 1960, 1966, 1971, 1976, 1985 m.
Balys Sruoga: rinktinė. – Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1958 m.
Rinktinė. – Kaunas, 1960 m., kitas leidimas 1959 m.
Bangų viršūnės: eilėraščiai. – Vilnius, 1966 m.
Į mėlynus tolius: eilėraščių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1981 m.
Giesmė apie Gediminą: gražiajam jaunimėliui. – Chicago: M. Morkūnas, 1982 m., kiti leidimai: 1948, 1952 m.
Aitvaras teisėjas: pjesė ir poemos. – Vilnius: Vyturys, 1987 m.
Vytis ir kryžius: pjesė. – Kaunas, 1988 m.
Verpetai ir užuovėjos. – Vilnius: Vaga, 1990 m.
Giesmė apie Gediminą. – Vilnius: Vyturys, 1993 m.
Milžino paunksmė: trilogiška istorijos kronika. – Vilnius: Baltos lankos, 1999 m., kiti leidimai: 1932, 1954, 1960, 1996, 1995 m.
Raštai. 17 tomų. – Vilnius: Alma littera, 1996 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>