Kategorijos

Vagos

Vagos – mėnesinis kultūros žurnalas, leistas 1946-1947 m. Uchtėje, Vakarų Vokietijos karo pabėgėlių stovykloje. Žurnalą redagavo V. Druskis. Išleisti 6 rotatoriumi spausdinti numeriai.

Vaikų literatūra

Vaikų literatūra – tai grožiniai, pažintiniai ir publicistiniai kūriniai vaikams. Vaikų literatūra skirstoma į ikimokyklinio, jaunesniojo, vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio, arba paauglystės, amžiaus. Ištakos – mitai, folkloras. Biblijos mitai davė pradžią sakralinei vaikų literatūrai.

Vairas

Vairas – literatūros, dailės, mokslo, visuomenės ir politikos laikraštis, iliustruotas žurnalas, leistas 1914-1915 m. Vilniuje, 1923-1924 m., 1929-1940 m. Kaune. Tautininkų leidinys svarstė teorinius filosofijos, mokslo, kultūros, literatūros ir kt. klausimus, nagrinėjo Lietuvos politinio, ekonominio, socialinio gyvenimo problemas, spausdino lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius.

Vaivorykštė

Vaivorykštė – pirmasis lietuvių literatūros žurnalas, ėjęs 1913-1914 m. Vilniuje. Leido Jonas Rinkevičius. Išėjo 5 knygos. Paskelbė lietuvių rašytojų kūrinių, straipsnių literatūros, meno, teatro, kultūros klausimais, išspausdino atsiminimų, literatūros studiją, kritikos straipsnių.

Valentina

A.Vaičiulaičio vienintelis romanas “Valentina” buvo išleistas 1936m. Šis romanas laimėjo “Sakalo” leidyklos premiją.
“Valentina” – tai subtilios meilės istorija, savo gamtiniu fonu ir impresionistiniu vaizdavimo būdu artimas I.Šeiniaus “Kupreliui”. Romane nėra aiškiai apibrėžtos vietos ir laiko. Veiksmo vieta – Kirbynės bažnytkaimis – tai ne geografinė vieta, o tik literatūrinis fonas. [Daugiau…]

Varnos prie plento

“Varnos prie plento” – antrasis Antano Miškinio eilėraščių rinkinys, išleistas Nepriklausomoje Lietuvoje 1935m. Už jį poetui buvo paskirta “Sakalo” premija. Šiuo rinkiniu A.Miškinis pasirodė kaip pilnai subrendęs poetas. Asmeniniai motyvai čia persipina su visuomeniniais, juntama nusivylimo gaida, gyvenimo trapumo pajautimas. Pagrindinė šio rinkinio eilėraščių tema yra tėvynė – jos laimė ir kančia. Poetas nuoširdžiai susirūpinęs savo tautiečių vargais, gimtojo kaimo negerovėmis, todėl eilėraščiai skamba liūdnai, elegiškai ar kandžiai ironiškai. Poezijoje sumaniai įpinti tautosakos motyvai. Dėl A.Miškinio eilėraščių dainingo stiliaus daugumas eilėraščių virto dainomis.

Varpai

Varpai – iliustruotas literatūrinis-publicistinis almanachas, leistas 1943-1944 m. ir leidžiamas nuo 1989 m. Šiauliuose. 1943 m. almanachas įkurtas A. J. Greimo iniciatyva. Leido Šiaulių apygardos lietuvių meno ir mokslo centras, redagavo rašytojas Kazys Jankauskas. Nuo 1989 m. atkurtame almanache spausdinami originalūs literatūros, meno, kultūros bei publicistikos kūriniai.

Varpas

Varpas – literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis, ėjęs nuo 1889 m. sausio mėn. iki 1906 m. Tilžėje ir Ragainėje. [Daugiau…]

Veja

Veja – iliustruotas literatūros ir meno žurnalas, ėjęs 1919–1920 metais Kaune. Išėjo 3 numeriai.

Verlibras

Verlibras (pranc. vers libre – laisvosios eilės) – eiliavimas be aiškios sistemos.

Nuo prozos tokį eiliavimą skiria intonacinės ypatybės: simetriškas, periodiškas kalbos bangavimas (stipryn–silpnyn, aukštyn–žemyn), sintaksinių pakartojimų ir paralelizmų poetika, sintaksinių kalbos vienetų simetrija, jų reikšminės opozicijos. Verlibru parašytuose kūriniuose būna savitai suderintų įvairių eilėdaros sistemų bei metrų. Labai svarbi semantinė ir sintaksinė kalbos struktūra, jos grafinė išraiška. Verlibras turi panašumo į silabotoninės eilėdaros laisvąsias eiles, kartais manoma, kad tos eilėdaros sistemos nesiskiria.

Versetas

Versetas – tai grafiškai išskirta teksto atkarpa, dažniausiai apimanti kelis prijungiamuosius arba sujungiamuosius sakinius, kurie sudaro dvinarę prasminę ir ritminę intonacinę vienovę. Versetais suskirstyta Biblija, Koranas, juos stilizuojantys kūriniai.

Vidinis monologas

Vidinis monologas – tai XX a. moderniosios prozos pasakojimo forma, įvedanti skaitytoją į personažo vidinę kalbą, adresuotą sau pačiam, kurianti estetinę iliuziją, kad personažo psichikos pulsavimai tiesiogiai, be autoriaus įsikišimo, formuoja kūrinio kompoziciją, ritmiką, intonacijas.

Vilnius

Vilnius – Lietuvos rašytojų sąjungos dvimėnesis žurnalas, leidžiamas nuo 1978 m. liepos-rugpjūčio mėn. Vilniuje rusų kalba, nuo 1994 m. gruodžio mėn. ir anglų kalba. Iki 1989 m. rugpjūčio mėn. vadinosi „Litva literaturnaja“ (Literatūrinė Lietuva). Spausdina lietuvių ir Lietuvos rusų rašytojų kūrinius, literatūros kritikos straipsnius, supažindina rusų kalba skaitančius žmones su lietuvių literatūra, svarbiausiais Lietuvos visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo momentais, jos istorijos ištakomis.

Viltis

Viltis – mokslo, kultūros ir politikos žurnalas, leistas 1949 metais Pfullingene (Vokietija). Išėjo 1 numeris. Redagavo B. Gaidžiūnas.

Visuomenė

Visuomenė – mėnesinis visuomenės, mokslo ir literatūros žurnalas, ėjęs 1910-1911 m. Vilniuje. Leido Lietuvos socialdemokratų partija ir Alina-Ona Paulauskytė. Išėjo 20 numerių. Rašė apie visuomenės socialinius, kultūros reiškinius, ragino aktyviau dalyvauti visuomenės veikloje. Paskelbė straipsnių iš literatūros ir kritikos istorijos.