Kategorijos

Vincentas Brizgys

Vincentas Brizgys (1903 m. lapkričio 10 d. Plyniuose, Marijampolės raj. – 1992 m. balandžio 23 d.) – Kauno vyskupas (augziliaras) ir Bosanos vyskupijos titulinis vyskupas, kanonistas.

Biografija

Brolis chemikas Petras Brizgys. 1921 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją ir ją baigė 1927 m. Gižuose. Priklausė ateitininkų, pavasarininkų, skautų ir šaulių organizacijoms. 1927 m. birželio 5 d. įšventintas į kunigus. 1927–1930 m. vikaras Kalvarijoje. 1930–1935 m. studijavo Gregorianumo universitete Romoje, apgynė 2 disertacijas, filosofijos bei kanonų teisės daktaras.

1936–1940 m. Vilkaviškio kunigų seminarijos dėstytojas. 1940 m. balandžio 2 d. nominuotas vyskupu Bosanos tituliniu vyskupu bei arkivyskupo Juozapo Skvirecko pagalbininku – vyskupu augziliaru. 1940 m. gegužės 19 d. konsekruotas Kauno arkikatedroje.

1940–1941 m. Kauno kunigų seminarijos rektorius, 1941–1944 m. VDU Teologijos fakulteto dekanas. Kauno arkivyskupijoje darbavosi iki 1944 m. liepos mėn. 1944 m. gestapo internuotas Vokietijoje. Po Antrojo pasaulinio karo rūpinosi lietuvių klierikų studijomis Romoje, 1947 m. parūpino lėšų įsteigti leidyklą. Nuo 1951 m. gyveno JAV. Lankė lietuvių parapijas JAV, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Australijoje. 1961 m. Lietuvių katalikų religinės šalpos organizacijos vienas steigėjų ir vadovas. 1965 m. paskirtas rūpintis Europos lietuvių sielovada. 1966 m. jo rūpesčiu įrengta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Vašingtone, 1970 m. – Aušros Vartų koplyčia Šv. Petro bazilikoje Vatikane. Vyskupo pareigas ėjo beveik 52 metus.

Bibliografija

Civilinės metrikacijos klausimu, 1939 m.
Vadinamosios civilinės jungtuvės proto, teisės ir istorijos šviesoje, 1939 m.
Moterystė, 1947 m.
Marija danguje ir žemėje, 1956 m.
Trisdešimt meilės žodžių, 1957 m.
Negesinkime aukurų, 1959 m.
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 1940-44 metais, 1977 m., 1993 m., anglų kalba 1968 m., ispanų kalba 1975 m.
Kazimiera Kaupaitė – Motina Marija, 1982 m.
Neišskiriami trys nežinomieji: Žmogus, pasaulis. Dievas, 1982 m.
Žmogus realiame gyvenime, 1984 m.
Gyvenimo keliai, atsiminimų knyga, 1993 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>