Kategorijos

Aukštyn

Aukštyn – moterų kūrybos almanachas, išleistas 1930. Redagavo Bronė Buivydaitė, įžangą parašė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.

Aušra

Aušra (AUSZRA) – tai pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas spausdintas mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis žurnalas lietuvių kalba, vadinęsis mėnesiniu laikraščiu „Auszra“, 1883–1886 m. leistas Ragainėje ir Tilžėje.

Aušra atstovavo liberalinės pasaulėžiūros srovei. Pilietinį, demokratinį, kultūrinį ir intelektualinį tautos ugdymą jungė su jos nacionalinės sąmonės stiprinimu. Atliko svarbų vaidmenį formuojant lietuvių bendrinę kalbą, padėjo įsitvirtinti jos gramatinei ir stilistinei normai.

Aušrinė

Aušrinė – žurnalas moksleiviams, su pertraukomis leistas 1910-1914 m., 1917 m., 1919-1926 m., 1931-1933 m.

Literatūrai reikšmingiausia 1910–14 leista Aušrinė: joje buvo išspausdinta ~160 eilėraščių ir 70 prozos kūrinių, atspindėjusių lietuvių literatūros modernėjimo tendencijas, rašytojų diferenciaciją.

Autobiografija

Autobiografija (gr. autos – pats + biografija) – literatūros žanras, artimas memuarams, savo gyvenimo ir veiklos aprašymas.

Pasakojimas apie save, kuriame daugiau dėmesio skiriama autoriaus psichologijai, išgyvenimams, požiūriui į pasaulį. Įvykiai dėstomi chronologiškai arba pagal temas. Autobiografijų struktūros ašis – asmenybės tapsmo istorija.

Autografas

Autografas (gr. autógraphos – parašytas savo paties ranka) – tai teksto rankraštis, rašytas paties autoriaus.

Avangardizmas

Avangardizmas (pranc. avant-gardisme) – XX a. literatūros ir meno srovė, kuriai būdinga tradicinių, ypač realizmo, kūrybos principų neigimas, naujų, neįprastų meninės raiškos priemonių naudojimas.

Plačiąja prasme avangardizmas – sąmoningas priešiškumas meno akademizmui, kūrybos tradicijoms, maištingas senųjų vertybių perkainojimas, naujų raiškos priemonių įvedinėjimas. Siauresne prasme avangardizmas – tai XX a. 2–4 deš. literatūros ir meno modernistinės kryptys ir tendencijos, kurioms būdingas estetinis radikalizmas, antimiesčioniškos nuotaikos, tradicinių moralės ir meno normų parodijavimas, demonstratyvus neįprastų meninės raiškos priemonių naudojimas, polinkis į formalistinius eksperimentus. Literatūroje avangardizmui būdingų požymių turi tokios srovės kaip futurizmas, ekspresionizmas, siurrealizmas, dadaizmas.