Kategorijos

Tiltai

Tiltai – Klaipėdos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalas. Leidžiamas nuo 1997, per metus išeina 4 numeriai. Redaktorius S. Vaitekūnas.

Tėvynės šešėlyje

Tėvynės šešėlyje – kultūros žurnalas, leistas 1946–1947 Detmolde (Vokietija). Išėjo 4 numeriai.

Tėvynės sargas

Tėvynės sargas – Lietuvių krikščionių demokratų savaitraštis, leistas 1917-1918 m. Vilniuje, 1920-1926 m. Kaune. Rašė visuomenės, politikos, religijos, švietimo, literatūros ir ūkio klausimais, propagavo tautiškumo, katalikybės idėjas.

Tėvynėn

Tėvynėn – neperiodinis kultūros, meno ir literatūros žurnalas, ėjęs 1946–1947 metais Salzburge (Austrija). Išėjo 4 numeriai. Spausdino poeziją ir prozą, mokslinius straipsnius.

Teatras

Teatras – Lietuvos teatro sąjungos ketvirtinis leidinys, leistas 1957-1991 m. Vilniuje. Iki 1990 m. leido LTSR teatro draugija bei LTSR teatro veikėjų sąjunga. Spausdino teatrų programas, spektaklių recenzijas, interviu, sezonų apžvalgas, teatro teorijos bei istorijos straipsnius, archyvinę medžiagą.

Taškas

Taškas – tai literatūros žurnalas, leistas Šiauliuose 1930–1931 metais. Išėjo 2 numeriai. Leido grupė, pasivadinusi šiauliškių jaunųjų literatų kolegija, mėgdžiojusi avangardistus (manifestas „Mes“, laisvo menininko laikysena, arogantiškas stilius), siekusi „laisvai ir nevaržomai pasireikšti“.

Tarp knygų

Tarp knygų – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mėnesinis žurnalas, leidžiamas nuo 1949 m. Iki 1991 m. vadinosi „Bibliotekų darbas“ ir iki 1990 m. ėjo kaip informacinis biuletenis. Nuo 1961 m. – mėnesinis leidinys.

Švyturys

Švyturys – nepriklausomas politikos, visuomenės gyvenimo, kultūros ir literatūros iliustruotas mėnesinis žurnalas, leistas 1949–1999 m. Vilniuje. Iš pradžių ėjo kaip laikraščio „Tiesa“ leidinys; iki 1990 m. Nr. 5 leido LKP CK leidykla kaip politinį-visuomeninį ir literatūrinį iliustruotą žurnalą. Nuo 1991 m. steigėja ir leidėja – UAB „Švyturys“. Žurnale greta visuomeninio, politinio, kultūrinio gyvenimo tematikos rašinių buvo publikuojami lietuvių rašytojų apsakymai, novelės, romanų ištraukos, poezija, feljetonai, humoreskos, epigramos, literatūros ir meno kritika, eseistika, verstinė grožinė literatūra.

Šviesa

Šviesa – iliustruotas mėnesinis ūkininkų laikraštis, katalikiškas žurnalas ūkininkams, leistas 1905-1908 m. Vilniuje. 1905 m. vadinosi „Lietuvos bitininkas“. Ėjo kartą per mėnesį, nuo 1907 m. – dukart per mėnesį. Išėjo 68 žurnalo numeriai. Rašė žemdirbystės, bitininkystės, gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir kitais žemės ūkio tvarkymo klausimais. Svarstė religijos, švietimo, lietuvybės, dvasinio ugdymo klausimus.

Šiaurės Atėnai

Šiaurės Atėnai – kultūros savaitraštis, einantis nuo 1990 m. vasario 7 d. Vilniuje. Leistas kaip laikraščio „Lietuvos aidas“ kultūros priedas. Spausdina rašinius apie literatūrą, meną, filosofiją, kultūros raidą Lietuvoje.

Suvalkija

Suvalkija – mėnesinis regioninis etnokultūros žurnalas, einantis nuo 1997 m. Marijampolėje. Leidžia asociacija „Sūduvos kultūros fondas“. Rašo apie krašto istoriją ir dabartį, skelbia istorinius dokumentus ir nuotraukas, grožinės literatūros kūrinius.

Spaktyva

Spaktyva – satyros ir humoro žurnalas, leistas 1924-1934 m. Kaune. Ėjo 1926 m. ir 1929 m. kartą per mėnesį, 1927 m. dukart per mėnesį, kitais metais – nereguliariai. Leido Pranas Vytautas Būdvytis. Išėjo 81 numeris.

Skynimai

Skynimai – mėnesinis literatūros žurnalas, leistas 1933 m. Kaune. Leido bendrovė „Žodis“. Išėjo 3 numeriai. Spausdino kritikos, literatūrologijos straipsnius, lietuvių grožinės literatūros kūrinius

Skaitymai

Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920-1923 m. Kaune. Leido Lietuvos švietimo ministerija. Ėjo kartą per mėnesį, nuo 1922 m. – kartą per du mėnesius. Išėjo 24 knygos. Spausdino įvairių krypčių rašytojų kūrinius, kritikos straipsnius, mokslines studijas apie lietuvių literatūrą, atskirų autorių kūrybą, skelbė užsienio rašytojų kūrinius.

Sietynas

Sietynas – kultūros žurnalas, leistas Vilniuje 1988–1991 metais. Išėjo 10 numerių. Sietynas siekė suformuluoti dvasinius bei kultūrinius pamatus išsilaisvinimo procesui, skelbė idealistinį tikėjimą didžiosiomis vertybėmis. Išspausdino daugiau kaip 120 XIX–XX a. autorių tekstų.