Kategorijos

Aukštyn

Aukštyn – moterų kūrybos almanachas, išleistas 1930. Redagavo Bronė Buivydaitė, įžangą parašė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.

Atolas

Atolas – kultūros ir literatūros metraštis, išėjęs 1954 m. Melbourne, Australija. Išleido V. Žemkalnis.

Metraščiu siekta telkti viso pasaulio lietuvių pajėgas kultūrai ugdyti ir plėsti. Be publikacijų, skirtų dailei, Australijos lietuvių gyvenimo aktualijoms, spausdinami straipsniai apie Vinco Krėvės, Pulgio Andriušio, Vydūno kūrybą, pateikiama jų tekstų. Bendradarbiavo su Mykolu Biržiška, Vincu Kazoku ir kt.

Athenaeum

Athenaeum – istorijos, filosofijos, literatūros, meno ir kritikos žurnalas, leistas 1841-1851 m. Vilniuje lenkų kalba.

Ėjo kartą per du mėnesius. Spausdino T. Gliuksbergo spaustuvė, nuo 1849 m. – J. Zavadskio spaustuvė Vilniuje. Išėjo 66 tomai. Publikavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos XII-XVII a. archyvų dokumentus, nagrinėjo Lietuvos didikų Chodkevičių giminės istoriją, paskelbė straipsnių apie Lietuvos metraščius, Lietuvos suteiktas teises totoriams 1568 m., išspausdino L. A. Jucevičiaus „Žemaitijos prisiminimus“, J. Ig. Kraševskio straipsnį apie P. Smuglevičiaus kūrybą ir kitus raštus. Skelbtos apžvalgos, recenzijos, prisiminimai.

Ateitis

Ateitis – krikščioniškos pakraipos žurnalas Lietuvoje, prisidedantis prie ateitininkų ideologijos skleidimo.

Pradėtas leisti 1911 kaip Draugijos žurnalo priedas, vėliau tapo ateitininkų organizacijos spaudos organu, ėjusiu iki 1940. Žurnalo leidyba atnaujinta 1946–53 Vokietijoje, 1950–94 ėjo JAV. Redagavo P. Dovydaitis, J. Grinius, J. Ambrazevičius, Antanas Vaičiulaitis, K. Zupka, Kazys Bradūnas, Bronius Krivickas ir kt. Spausdino pradedančių literatų kūrybą, moksleivių surinktą tautosaką, katalikybės ir tautiškumo principų vienovę teigiančius straipsnius.

Archivum Lithuanicum

Archivum Lithuanicum (ALt) – metinis mokslinis filologijos žurnalas, leidžiamas nuo 1999 m. Vyriausiasis redaktorius Giedrius Subačius

Žurnalą įsteigė ir rengia Lietuvių kalbos institutas su Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetais, tenkindamas padidėjusį pasaulio mokslinės visuomenės susidomėjimą senaisiais lietuviškais ir Lietuvoje rašytais tekstais. Pirmieji du ALt tomai išleisti Lietuvoje, nuo trečiojo žurnalą leidžia ir Europoje bei Amerikoje platina Vysbadene įsikūrusi Vokietijos mokslo knygų leidykla – Harrassowitz Verlag.

Leidinio tomą sudaro straipsnių, publikacijų, recenzijų ir diskusijų bei apžvalgų skyriai.

Anykščiai

Anykščiai – Antano Baranausko ir Antano Vienuolio memorialinio muziejaus leidinys, einantis kas pusmetį Anykščiuose.

Pradėtas leisti 1991 m. Redaktorius Vygandas Račkaitis. Šiame leidinyje yra skelbiama šio krašto dabarties ir praeities rašytojų bei kultūros veikėjų atsiminimai, grožinė kūryba, kultūros ir literatūros istorikų tyrinėjimai, kritikų straipsniai, iliustracinė medžiaga.

Akademikas

Akademikas – Lietuvos akademinio jaunimo žurnalas, ėjęs 1933–1939 ir 1993–1995 m. Kaune. [Daugiau…]

Aitvarai

Aitvarai – Simono Stanevičiaus bendrijos metraštis, leistas 1990-2001 m. Vilniuje. [Daugiau…]

Aidai

Aidai – katalikiškas kultūros, literatūros ir politikos periodinis leidinys, nuo 1944 m. gruodžio iki 1991 m. leistas užsienyje lietuvių kalba. [Daugiau…]