Kategorijos

Literatūra ir menas

Literatūra ir menas – Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis, nuo 1946 m. liepos 16 d. einantis Vilniuje.

Pradėtas leisti vietoj laikraščio „Tarybų Lietuva“ mėnesinio priedo „Literatūra ir menas“, ėjusio 1942–1944 m. Maskvoje (nr. 1-2 pavadinimu „Menas ir literatūra“) ir 1944–1945 m. Kaune. Nuo 1946 m. leido LTSR tarybinių rašytojų sąjunga ir Meno reikalų valdyba, nuo 1954 m. – Lietuvos tarybinių rašytojų sąjunga, nuo 1963 m. – LTSR rašytojų sąjunga, nuo 1968 m. – LTSR kūrybinės sąjungos, nuo 1982 m. – LTSR kultūros ministerija ir Rašytojų sąjunga, nuo 1989 m. leidžia Lietuvos rašytojų sąjunga. Skelbiami straipsniai apie kultūros gyvenimo įvykius, literatūrą, muziką, vaizduojamuosius menus, teatrą, kiną, architektūrą, kultūros paveldą, t.p. originaliosios ir verstinės grožinės literatūros kūriniai.

Literatūra

Literatūra – literatūros, meno ir kultūros žurnalas, ėjęs 1936 m. Kaune. Leido Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų draugijos literatūros skyrius „Universitas“. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 2 numeriai. Leidžiant 3-iąjį, žurnalas buvo uždarytas. Nagrinėjo meno, literatūros ir kultūros problemas, rašė apie kitų šalių kultūros raidą, spausdino lietuvių ir užsienio rašytojų kūrybos apžvalgas, recenzijas.

Linija

Linija – literatūros almanachas, išleistas Kaune 1932. Redaktorius Stasys Anglickis. Linija skatino ekspresionizmą lietuvių literatūroje, iškėlė individo kūrybinės laisvės vertę, sureikšmino kūrybos psichologizmą, literatūrinio vaizdo dinamiką (konstruktyvizmą).

Kūryba ir kritika

Kūryba ir kritika – iliustruotas laikraščio „Vilniaus žodis“ priedas, leistas 1937 m. kovo mėn. – 1939 m. gegužės mėn. Vilniuje. Ėjo kartą per mėnesį. Leido Jonas Latvys, vėliau Vincas Žilėnas. Išėjo 19 numerių. Nagrinėjo lietuvių bei lenkų ir gudų literatūros, meno raidos savitumus, jų sąsajas.

Kultūros barai

Kultūros barai – kultūros ir meno mėnesinis žurnalas, einantis nuo 1965 m. Vilniuje. Skirtas profesionaliam įvairių meno reiškinių bei visuomeninių įvykių aptarimui ir kritikai, reziume anglų kalba.

Kultūra

Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros ir literatūros mėnesinis žurnalas; buvo leidžiamas 1923–1941 metais Šiauliuose ir Kaune. Skelbė populiarius straipsnius visuomeninio gyvenimo, gamtos mokslų klausimais, vėliau tapo moksliniu visuomeniniu leidiniu. Nuo 1933 metų padidėjo žurnalo dėmesys literatūrai: buvo rašoma apie literatūros sroves, informuojama apie svarbesnius užsienio literatūros reiškinius, spausdinama kritikos straipsnių, recenzuojama knygos.

Krivulė

Krivulė – literatūros ir meno mėnesinis žurnalas, leistas 1923–1925 metais Kaune. Pasirodė 34 numeriai. Redagavo Kazys Puida. Spausdino įvairių žanrų literatūrinę kūrybą.

Kregždutė

Kregždutė – vaikų žurnalas, ėjęs 1934 m. vasario mėn. – 1940 m. vasario mėn., Kėdainiuose. Pasirodė 92 numeriai. Leidėjas ir redaktorius Stasys Tijūnaitis.

Krantai

Krantai – iliustruotas kultūros ir meno žurnalas. Leidžiamas Vilniuje nuo 1989 metų. Steigėjas ir pirmasis redaktorius – Vaidotas Daunys. Iki 1990 metų ėjo kas mėnesį, vėliau nereguliariai, nuo 1996 kas ketvirtį. Skelbia originalius ir verstinius darbus kultūros, filosofijos, istorijos, religijos, literatūros, dailės, muzikos temomis, grožinę kūrybą, esė, dokumentinę prozą.

Knygų aidai

Knygų lentyna – informacinis reklaminis biuletenis, ėjęs 1939–1940 metais Kaune. Leido „Mokslo“ knygynas, prekiavęs Sovietų Sąjungos leidiniais. Propagavo sovietinę literatūrą, spausdino knygyno gaunamų knygų sąrašus, recenzijas bei anotacijas, autorių biografijas ir kt.

Knygotyra

Knygotyra – žurnalo tipo tęstinis mokslinis leidinys, einantis nuo 1961 m. Vilniuje. Leidinys aprėpia knygos istoriografiją, šaltiniotyrą, knygotyros teoriją ir metodologiją, knygos meną, bibliografiją, kai kuriuos tarpdisciplininius dalykus, fiksuoja mokslo ir studijų kroniką, mokslo mokyklų ir mokslininkų ryšius. Jo tyrimo objektas yra ir modernioji skaitmeninė knyga.

Kibirkštis

Kibirkštis – grožinės literatūros, gamtos ir visuomenės mokslų iliustruotas darbininkų žurnalas, leistas 1924-1926 m. Smolenske.

Leido Lietuvos darbininkų spaudos draugija, faktiškai – LKP CK. Ėjo nereguliariai. Tiražas 800-1500 egz. Išspausdino dokumentų apie aušrininkus ir varpininkus, recenzijų apie Lietuvoje išleistas knygas, periodinius leidinius, skelbė politinę publicistiką, grožinės literatūros kūrinius.

Keturi vėjai

Keturi vėjai – avangardinės literatūros kūrėjų futuristų žurnalas, 1924-1928 m. nereguliariai leistas Kaune.

Naujos literatūros srovės – „Keturvėjininkų“ atstovai 1922 m. vasario 16 d. išleido vienkartinį leidinį „Keturių vėjų pranašas“. Jame išdėstė savo kūrybinius principus. 1924 m. išėjo pirmasis žurnalo numeris. Leido ir redagavo Juozas Petrėnas (P. Tarulis), Antanas Rimydis. Skleidė futurizmo ir ekspresionizmo estetikos principus, savo deklaracijose kritikavo tradicinius literatūros kanonus, maištavo prieš vyresniuosius lietuvių rašytojus.

Gubos

Gubos – literatūros almanachas, 1927 išleistas Lietuvos redakcijos kaip dienraščio priedas, gausiai iliustruotas dailininkų kūrinių įklijomis.

Granitas

Granitas – literatūros almanachas; išleistas 1930 Kaune, redaktorius Juozas Keliuotis. Neoromantikų leidinys, siekęs katalikiškos kultūros tradiciją suderinti su modernizmu.